Om FUB Stockholms län

FUB Stockholms län är den sammanhållande länken mellan Riksförbundet FUB:s lokalföreningar i Region Stockholm.
Vi vill verka för en ökad dialog mellan våra lokalföreningar.
Vi samarbetar och stöttar dessutom Riksförbundet FUB i dialogen med och informationen till dessa lokalföreningar.

FUB Stockholms län är ett av 21 länsförbund inom FUB.
Inom länet finns 11 lokalföreningar med cirka 3 000 medlemmar.
FUB har totalt cirka 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar.

Läs mer om FUB:s mål och värdegrund här.

Bli medlem här redan idag!

FUB Stockholms län är en organisation som arbetar för goda och jämlika levnadsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning och anhöriga i Region Stockholm.

Det gör vi genom:

  • Intressepolitiskt arbete med att sprida kunskap om intellektuell funktionsnedsättning till beslutsfattare och politiker inom Region Stockholm
  • Samarbete och kunskapsstöd för verksamheter inom Region Stockholm
  • Stöttning av lokalföreningarna och deras medlemmar i Region Stockholm

FUB Stockholms län arbetar länsövergripande:

  • Vi arrangerar medlemsmöten med föreläsningar om aktuella ämnen
  • Vi samverkar med andra intresseorganisationer som driver närliggande frågor
  • Vi vill tillvarata lokalföreningarnas och deras medlemmars gemensamma intressen i landstingsdrivna verksamheter i Region Stockholm
  • Vi vill bidra till ökad information mellan lokalföreningarna
  • I vår kontakt med Riksförbundet FUB vill vi stödja och stimulera det gemensamma arbetet.

Organisationen FUB har som långsiktigt mål att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och samma möjligheter till delaktighet i samhället och självbestämmande som alla andra. Till grund för detta långsiktiga mål har vi FN:s konvention om rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.